دوره‏ های Pre-IELTSو Pre-TOEFL: در صورتی که زبان‏ آموزان از دانش زبانی کافی برای حضور در کلاسهای TOEFL و IELTS برخوردار نباشند باید در دوره ‏های Pre-IELTS و Pre-TOEFL شرکت نمایند تا با تکنیک ها و مبانی اولیه تست‏ زنی آشنا شوند و با رفع نقاط ضعف خود در چهار مهارت اصلی آمادگی خود را برای شرکت در دوره های IELTS و TOEFL افزایش دهند.

 

دوره

مدت دوره

منابع

Pre-TOEFL or Pre-IELTS

40 تا 80 جلسه

بر اساس سطح زبان ‏آموزان متفاوت است.

   کلاسهای آمادگی TOEFLو IELTS: مدارک آزمونهای TOEFL و IELTS مورد نیاز کسانی هستند که می‏ خواهند در دوره دکترای دانشگاه های داخل کشور ادامه تحصیل دهند و یا برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند.

دوره

مدت دوره

منابع

TOEFL or IELTS

40 تا 80 جلسه

بر اساس سطح زبان‏ آموزان متفاوت است.