دوره فشرده آموزش مکالمه: در این دوره بر تقویت مکالمه و مهارتهای شنیداری تأکید می‏ شود و زبان‏ آموزان در حد انجام امور روزمره خود بر زبان تسلط می‏ یابند. این دوره برای کسانی توصیه می‏ شود که از پایه گرامری قابل قبولی برخوردارند و می‏خواهند از زبان در سفر استفاده کنند یا برای مهاجرت و مصاحبه سفارت به زبان نیاز دارند.

دوره

مدت دوره

منابع

Intensive

80 جلسه

Person to Person